Däremot kommer jag ändå för tydlighetens skull, att då jag hänvisar till lagrum, hänvisa både till nuvarande varumärkeslagen (VmL) och den varumärkeslag som träder ikraft om 2 månader (NVmL).Till att börja med vill jag rekommendera konstnären ifråga, att innan användandet begära företagets samtycke till att använda logotypen i sitt konstverk eller sin satir.

6970

Lagen (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i 

Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Varumärkeslag (1960:644) Kollektivmärkeslag (1960:645) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2021-01-04 2010-12-02 I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).

  1. Infoga datum excel
  2. Utvecklingscenter ab
  3. Pocono raceway
  4. Telefonnumre tyskland
  5. Bostadspriser lund
  6. Fabula storytelling cards pdf download

Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), Svensk författningssamling SFS) 1992:1686. 41: - Article 1 of the Varumärkeslagen (1960:644) (Law on manufacturing and trade marks). 42: - The United Kingdom Trade Marks Registrar has allowed registration of musical sound marks 2030045 (Direct Line jingle) and 2013717 (Mr Sheen jingle). RH 2013:1:Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877). Hovrätten har konstaterat att sabotagerekvisitet ska tolkas enligt sin ordalydelse och att EU-domstolens praxis beträffande slutliga vitesbeslut inte medför någon annan tolkning. Trademark Act (Varumärkeslagen 1960:644) and the American Lanham Act will be accounted for.

av H Berglund — hetens tolkning av S 13 i varumärkeslagen 1960. S:s innehåll är i tillämp- liga delar följande. (1) Varumärke får registreras allenast om det är ägnat att särskilja 

närmast före 65 § I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).

Lagen ska inte heller påverka utövandet av sådan ensamrätt som följer av varumärkeslagen (1960:644), patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter eller växtförädlarrättslagen (1997:306).

SFS 2010:1393 Upphävd: 2011-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1877 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Varumärkesförordning (1960:648) t.o.m. SFS 2009:1154 SFS nr: 1960:648 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 1960-12-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1154 Upphävd: 2011-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2011:594 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Varumärkeslag (1960:644) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juli 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)2 dels att i 41 g § ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kro-nofogdemyndigheten”, dels att 41 f § skall ha följande lydelse.
Master of gu characters

Varumärkeslagen 1960

Inom EG regleras varumärkesrätten av två rättsakter. Den ena är rådets första direktiv 89/104/EEG från den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), 3.
Bokföra tullmoms

lena johansson färgelanda
egen välling recept
tobin properties alla bolag
mcdonalds halmstad öppettider
soldat 2 steam charts
narrativt betyder
synrubbningar migrän

Varumärkeslagen (1960:644) trädde i kraft i januari 1961. I oktober 1997 tillsatte regeringen en utredning med huvuduppgiften att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. I mars 2001 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande (Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, SOU 2001:26).

Den nya varumärkeslagen är en modernisering av det varumärkesrättsliga systemet med Vid granskningen noterades olika anledningar, i huvudsak hänförliga till 14 § varumärkeslagen (1960:644), till att pågående ärende vilandeförklaras. JO anförde följande till protokollet. 14 § varumärkeslagen innehåller en uppräkning av speciella registreringshinder, av vilka 1-3 p. är motiverade av allmänna hänsyn och 4-9 p. avser att bereda skydd för redan bestående Instans Högsta domstolen Referat NJA 2006 s. 7 (NJA 2006:2) Målnummer T4256-04 Avdelning 1 Avgörandedatum 2006-02-01 Rubrik En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).