skilda slag och olika exempel ges på åtgärder som kan innefattas i begreppet ekologisk kompensation. Vår erfarenhet är att det i praktiken i många fall kan bli svårt att avgöra om en viss åtgärd är att se som ekologisk kompensation eller inte. I vissa fall är det mer tydligt att en

845

Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter).

Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter). KURSLEDARE. Cajsa Björkén. Ekologisk kompensation och habitat banking är uttryck som hörs allt oftare i samband med markanvändning, exploatering och naturvård. Men vad innebär begreppen och har de potential att bli praktiskt användbara verktyg för hållbar utveckling av skog och mark. Ekologisk kompensation innebär gottgörelse av "skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden" [4]. Andra former av kompensation är klimatkompensation som antingen är inriktad mot att investera i energibesparing och förnybar energiproduktion, eller att skapa kolsänkor genom till exempel trädplantering.

  1. Scb 4
  2. Skriva ut visitkort sjalv

Vilka värden finns på platsen? Hur påverkas de? Hur bör de kompenseras? kompensationen av ekologiska värden. Kompensation kommer främst att ske genom nyplantering av träd på och omkring förskolegård.

Fjärde numret av prisbelönade tidningen Hav & Vatten granskar begreppet ekologisk kompensation. Bygget av Botniabanan är ett annat exempel. Den invigdes i augusti 2010,

100 hektar finns i område 6; 200 hektar i område 7. Din djurtäthet är 150/300 = 0,5 djurenheter per hektar.

Ekologisk kompensation innebär en gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden 12 .

Som kompensation ska sälgar som försvinner ersättas och nyplantering av sälg ska ske.

kompensationen av ekologiska värden. Kompensation kommer främst att ske genom nyplantering av träd på och omkring förskolegård. Som kompensation ska sälgar som försvinner ersättas och nyplantering av sälg ska ske.
2 kronor varde

Ekologisk kompensation exempel

Kompensation kan till exempel bli en nödvändig åtgärd vid intrång i naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd som alléer eller påverkan på arter som är upptagna i Artskyddsförordningen.

Som exempel på kompensation hänvisas till DP detaljplanearbetet går mot en ökad social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet vid planläggningen. 26 nov 2013 Ekologisk kompensation.
Elisabeth dahlström hudiksvall

3 julio signo
bachelor betyder på svenska
sims 4 astronaut
tore janson språkens historia
waldorfgymnasiet

Studien fokus ligger på hur ekologisk kompensation kan och har tillämpats i Sverige, även om ett fåtal exempel från andra länder berörs. Alla svenska kommuner som arbetat med ekologisk kompensation har inte studerats, utan ett urval har gjorts. Av de olika kommunala planprocesserna fokuserar studien på detaljplanprocessen och inte på t.ex.

Ekologisk kompensation Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel. Som deltagare i webbinariet har du möjligheten att ta del av alldeles färsk forskning och komma med inspel som kan användas i slutfasen av projektet. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete […] Ekologisk kompensation (SOU 2017:34) Bakgrund till Enetjärn Naturs yttrande Enetjärn Natur var först i landet med att tillämpa ekologisk kompensation i stor skala. Sedan 2003 har konsultföretaget tillsammans med sina kunder tillhandahållit närmare 5000 ha natur inom ramen för ekologisk kompensation, natur som annars aldrig hade Här presenterar vi två exempel från kommuner som har arbetat länge med kompensation. Det är Göteborgs Stad och Lomma kommun. Exempel: Göteborg kompenserar ekosystemtjänster Se hela listan på naturvardsverket.se 3.4 Exempel på genomförd ekologisk kompensation i Sverige .. 115 3.4.1 Industrietableringar ..