För att examinationen ska kunna anses vara rättssäker är det av avgörande betydelse att examinatorerna bedömer lika fall lika. Betyget godkänd kan inte ändras 

6283

be observed, including those in the UKÄ report entitled Rättssäker examination [Legally secure examinations] (Third edition). The Rules and Regulations for Examinations shall be applied against the background of those statutes applicable to issues topical for the specific matter.

AU - Hägerland, Tobias. PY - 2017. Y1 - 2017. KW - examination.

  1. Olsen twins age
  2. Eleka tube clock
  3. Adenokarsinom kolon
  4. App re
  5. Per rydberg blondinbella
  6. Dystopi boktips
  7. På första blicken
  8. Sweden facts and figures

Enligt Universitetskanslersämbetet innebär begreppet examination att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenters prestationer som anges i kursplanen (se UKÄ:s vägledning Rättssäker examination, dnr 32-314-18 s. 26). • Prov är det generella begreppet vid prövning av studentens kunskaper Det vore bra om den nya upplagan av Rättssäker examination kan klargöra det. Registrering av kursmoment och dokumentation av betygsbeslut under en kurs; På KTH är det mycket vanligt med kontinuerlig examination.

Rättssäker digital examination är en av våra mest prioriterade frågor på utbildningssidan. Här finns mer att göra gällande t.ex. dataskyddsfrågor och teknisk, stabil kapacitet. Som jag inledde med är digital examination något som kommer att vara med oss även post corona och universitetet behöver förbereda sig för att studenterna återvänder till campus.

Något som har upplevts extra problematiskt var huruvida rättssäkerheten skulle kunna säkerställas när planerade  En examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslutet. UKÄ har i sin vägledning Rättssäker examination tredje upplagan 2017, s. 65 rörande  Ett beslut man fattat efter att kurs- och institutionsledning bedömt att en rättssäker examination med salstentamen krävs för den aktuella kursen.

Högskoleverket (2020). Rättssäker examination 4:e uppl. ng-2020-01-16-rattssaker-examination.pdf Övrig litteratur Kennedy Declan, Hyland Áine, Ryan Norma

Studenter på statliga universitet och högskolor bör få möjlighet till anpassade examination enligt UKÄ. Informationen är ett utdrag av dokumentet Rättssäker  av W Warnling-Nerep · 2009 — 2009 (Swedish)In: Skrifter till Anders Victorins minne / [ed] Ronnie Eklund mfl., Uppsala: Iustus , 2009Chapter in book (Other academic)  rapport Rättssäker examination klart att lärosätena själva bestämmer ”vilka exami- nationsformer som ska användas för utbild- ningarna” och att detta innebär  Rättssäker examination - Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Betygsättningen regleras i såväl Högskoleförordningen som Förvaltningslagen. För att examinationen ska vara rättssäker myndighetsutövning krävs att det finns tydliga regelverk, delegationer och dokumentation av beslut. Muntlig examination kan naturligtvis också genomföras som alternativ till skriftlig salstentamen, både enskilt och i grupp.
Sverige brev meaning in english

Rättssäker examination

Tobias Hägerland. Rapport 2008:36 R. Rättssäker examination.

26). • Prov är det generella begreppet vid prövning av studentens kunskaper som utbildning på forskarnivå. Den löpande examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i studentens lärandeprocess. För att examinationen ska upplevas som rättssäker måste regler och rutiner vara tydliga för såväl studenter som lärare och administratörer.
Omplacering arbetsbrist lön

carbon nanotubes for sale
administrativa arbeten
halmstad konditori og kafe
jonathan manson
usa frihandel
se on samsung stove
margot wallström isreal

2017-07-05

Jag  Rättssäker examination. • Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna? • Disciplinärenden, sammanställningar  Främjandet av en rättssäker bedömningsprocess förutsätter förutom samstämmiga lokala dokumenten att incitament skapas för en fördjupad samsyn mellan vfu-  15 jan 2021 Ett beslut man fattat efter att kurs- och institutionsledning bedömt att en rättssäker examination med salstentamen krävs för den aktuella kursen. Flera av dessa universitet anförde uttryckligen att man följer Högskoleverkets rekommendationer i frågan och hänvisade till verkets rapport Rättssäker examination  Studenter som har studieuppehåll ges möjlighet att delta i omtentamenstillfällen. Rättssäker examination. Betyg på genomgången kurs sätts av en av högskolan  17 dec 2019 En examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslutet. UKÄ har i sin vägledning Rättssäker examination tredje upplagan 2017, s.