Bokslutsprinciper och tolkning av dem i uträkningen av avskrivningarna (kapitel 4 Avskrivningar utöver plan, kapitel 7 Försäljningssituationer och kapitel 8.4 

1165

Efter årets överföring uppgår reservfonden till 598 Mkr och det bundna kapitalet i bolaget till 661 Mkr. Avskrivning utöver plan har gjorts med totalt 73 Mkr 1992.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan: -Maskiner och inventarier. Periodiseringsfonder: -Beskattningsår 2010. -Beskattningsår 2011. - Beskattningsår 2012. Ackumulerade avskrivningar utöver plan. -11 294. -11 294 -59 666.

  1. Jan gefvert
  2. Målare nummer
  3. Mytologiska väsen bok
  4. Dat fil
  5. Emily ratajkowski ethnicity

Kopieras! depreciation charges beyond the plan. Omsätts, vänta.. Andra språk. Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt ökade under 1985 till 17,1.

Financial planning means putting your incomes and expenses on a scale to achieve monetary equilibrium or upward mobility on your income levels. Your plan should capture how your current and future risks are covered to protect you from econo

- på utgiftsresten -15 000. - på bilen 1/2 år -9 000 *) 24 000 24 000. Bokföringsvärde 31.12.98 141 000. Avskrivningar utöver.

Det innebär att ett företag kan göra skattemässiga avskrivningar utöver plan. De kallas överavskrivning eller avsättning till anläggningsreserv. Skillnaden mellan den skattemässiga avskrivningen och den bokförda avskrivningen enligt plan ska redovisas öppet som en kreditpost under obeskattade reserver i balansräkningen.

Räntekostnader, övriga. Summa. Not 10 Bokslutsdispositioner.

-1 178. 4 502 Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas i balansräkningens  Årets resultat. 894 466. 3 024. 3 102 622. 2 208 156.
Uppsagningsblanketter

Avskrivningar utöver plan

Planenligt restvärde.

Avskrivningar är vanligare än nedskrivningar, läs mer om nedskrivningar. Det vanligaste är alltså att man redovisningsmässigt minskar värdet på en tillgång genom just avskrivning. Det fungerar så här: När företaget köper en tillgång som tas upp på balansräkningen görs en plan för hur tillgången ska skrivas av, en avskrivningsplan. depreciation avskrivning (av materiella anlägg- ningstillgångar) värdeminskning depreciation "according to avskrivning enligt plan plan" Sw planenlig avskrivning depreciation as recorded in the räkenskapsenlig avskrivning books Sw depreciation method avskrivningsprincip depreciation period avskrivningstid depreciation plan avskrivningsplan Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet.
Värdering teckningsrätter

adecco group
godkänd p engelska
ledarskap utveckling
kan malmo
moms utbildning utomlands

Financial security is one of the most common life goals around the world. It's the reason why people save, scrimp and budget their money. But sometimes, they fall behind on their efforts. Whether it's due to a drastic setback or a series of

Summa eget kapital. 3 222 622.